• ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายปากแคลง-เจ้าพะ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปะเหลียน-ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ตง.ถ๑ - ๐๐๓๔ บ้านเกาะปอม - บ้านป่ากอ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเป้

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต สายส้มเฟือง – บางด้วน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางด้วน – ตำบลท่าพญา อำเภอปะ

 • ลงนามในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายโคกทรายใต้ - หน้าควน หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว - ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกว

 • ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราเคพซีล สาย ทอนหาน - ท่าตากแดด หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม - ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วย

 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราเคพซีล สาย ทอนหาน - ท่าตากแดด หมู่ที่ ๖

 • ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีลสายหน้าบ้านผู้ใหญ่ทวีทรัพย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง จรดถนน สปก.เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลวังมะปรางเ

 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีลสายหน้าบ้านผู้ใหญ่ทวีทรัพย์ หมู่ที่ ๒ ตำ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายท่าคลอง - ปากคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลิพัง เชื่อม ถนนสาย ตรัง - สตูล อำเภอปะเหลียน

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาการจ้างซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านป่าแก่ - บ้านควนโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งค่าย – ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังห

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายอนามัย - ไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางหมาก - หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองชีล้อม อ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายนาเกลือ-พระม่วง ตอน ๒ หมู่ที่ ๓,๕,๖,๔ ตำบลนาเกลือ -หมู่ที่๕

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายไสเตย – คลองไม้แดง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อน้ำร้อน – หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองลุ อำเ

 • ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทุ่งประชา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน - ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายทุ่งประชา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแหลมสอม

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายหนองหว้า – ทุ่งดินดำ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งยาว – ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้ว

 • ลงนามในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชนิดพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านควน - นางประหลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง - ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีป

 • ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายปากแคลง-เจ้าพะ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปะเหลียน-ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังห

 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างโครงการ ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายปากแคลง-เจ้าพะ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายวิทยาลัยการอาชีพกันตัง - วังวน หมู่ที่ ๕ ตำบลกันตังใต้ - หมู่ที่ ๕

 • หน้า 1 จาก 41 1 234...41