• ประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่อำเภอปะเหลียน

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทาง หลวงชนบท ตง.๓๐๓๔ – ถนนสายบ้านนางประหลาด – บ้านเกาะหยี หมู่ที่ ๔ ตำบล

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองนางน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านควน – หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนตีน - บ้านควนสนุก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปรือ - ตำบลเขาไพร

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๖๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม ห้วยกลอย สายบ้านไร่ใหญ่ – อ้ายเต็ง หมู่ที่ ๓,๘ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา เชื่อม

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและพนังกั้นน้ำแม่น้ำตรัง (ฝั่งซ้าย) ตำบลนาท่ามเหนือ -ตำบลนาตาล่วง - ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดรา

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยสาย ถนนสายผมเด็น – โคกยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา เชื่อม หมู่ที่ ๗

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายราษฎร์ ร่วมแรง หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส - หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง.ถ๑ – ๐๐๓๕ ยุทธศาสตร์ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง – ตำบล

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและพนังกั้นน้ำแม่น้ำตรัง (ฝั่งซ้าย) ตำบลนาท่ามเหนือ -ตำบลนาตาล่วง - ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดรา

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายควนเมา - ทอนเหรียญ หมู่ที่ ๔,๘,๙ ตำบลคลองปาง - ตำบลควนเมา - ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวด

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีลสายควนเหมียง-ควนชัน (ตอน ๒) หมู่ ๔ ตำบลวังคีรี เชื่อม หมู่ ๑๐ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดร

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายข้างโรงเรียน หมู่ที่ ๘ ตำบลเขากอบ - ตำบลห

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีลสายควนเหมียง-ควนชัน (ตอน ๒) หมู่ ๔ ตำบลวังคีรี เชื่อม หมู่ ๑๐ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดร

 • ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรืออลูมิเนียม พร้อมเทรลเลอร์ลากเรือ จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 • ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจัดซื้อเรืออลูมิเนียม พร้อมเทรลเลอร์ลากเรือ จำนวน ๑ ลำ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหว

 • หน้า 1 จาก 57 1 234...57