• ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยงอ.เมือง จ.ตรัง (ครั้งที่ 2)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยงอ.เมือง จ.ตรัง (ครั้งที่ 2)

 • เอกสารประมูล เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยงอ.เมือง จ.ตรัง (ครั้งที่ 2) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจั

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลให้เช่าอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ครั้งที่ ๒)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

 • เอกสารประมูล เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลง

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวัดสวน - บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 2,3 ตำบลวังคีรี - ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลให้เช่าอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 • ประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านหนองหมอ – บ้านคลองโตน หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด - หม

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีล สายบ้านวังเจริญ - บ้านสะพานกอด (ตอน ๔) หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด เ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลหาผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินคอกควาย – บ้านหัวควน หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน – หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้าหวี

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติ สายทางขึ้นจุดชมวิว หมู่ที่ ๑ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวัดสวน – บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลวังคีรี – ตำบลบางกุ้ง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 • เอกสารประมูล เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงวันที่10 กันยายน2562

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง.ถ.๑ - ๐๐๓๒ กันตัง - วังวน เทศบาลเมืองกันตัง - ตำบลบางเป้า - ตำ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สายบ้านคลองโก หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลท่างิ้ว – ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 • หน้า 1 จาก 59 1 234...59