• ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สาย โคกหว้าน - เกาะหวายเล็ก (ตอน ๓) หมู่ ๕ ตำบลนาโต๊ะหมิง - ตำบลหนองตรุด อำเภอเม

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สาย หมู่ ๑๑ - หมู่ ๑ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ ๕, ๑๐ ตำบลสุโสะ - ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวั

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สาย โคกหว้าน - เกาะหวายเล็ก (ตอน ๓) หมู่ ๕ ตำบลนาโต๊ะหมิง - ตำบลหนองตรุด อำเภอเม

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลหาผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายในบ้าน – ในควน (ตอน ๒) หมู่ ๑๓ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ - หมู่

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายพรุเตย - ควนหลักเมือง ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเก

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยรากไม้ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปรางเหนือ-หมู่ที่ ๕ ตำ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโคกวัว หมู่ที่ ๑, ๓ ตำบลนาบินหลา - ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งชน – คลองลำชาน (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ - ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขา

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านสะพานไทร - สะพานนายโพร่ง หมู่ ๑๑ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง – ตำ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง.ถ๑ – ๐๐๖๗ โคกชะแง้ – บ้านเกาะปุด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองต

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าหวี - บ้านนา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ - ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลี

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายในบ้าน – ในควน (ตอน ๒) หมู่ ๑๓ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ - หมู่ ๕

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองหวายน้ำ - บ้านหนองชวด หมู่ ๒ ตำบลย่านตาขาว - ตำบลเกาะเปียะ อ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังวน - จุปะ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลวังวน - หมู่ที่ ๓ ตำบลกันตัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายโหล๊ะคล้า - ปากร่วม หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว - ตำบลช่

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายเขตเทศบาลนครตรัง - บางรัก เขตเทศบาลนครตรัง – ตำบลบางรัก อำเภอเมือ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายไหล่ทางถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง.ถ๑ - ๐๐๓๒ กันตัง - วังวน (ตอน ๒) เทศบาลเมืองกันตัง - ตำบลบางเ

 • หน้า 1 จาก 68 1 234...68