• ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ๑ - ๐๐๐๙ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๙ - บ้านคลอ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายสี่แยกทุ่งนา - สี่แยกปาเต หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองชีล้อม - หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง

 • ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

 • ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซ

 • แก้ไขสัญญาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายโหล๊ะคล้า - ปากร่วม หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว - ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

 • ลงนามในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ๑ - ๐๐๒ สายบ้านแหลมม่วง - บ้านท่าปาบ ตำบลบางเป้า - ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 • แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดสถานที่โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคม

 • ลงนามในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว - ควนซาง หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เชื่อมต่อจดเขต ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยว

 • ลงนามในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง.ถ๑ - ๐๑๑๖ หนองยาว - บ้านทำเล หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง - หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สายบ้านออก หมู่ที่ ๓ ตำบลวังมะปราง จรด หมู่ที่ ๔ – หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเขาวิเศษ อำเภ

 • ลงนามในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองนางน้อย หมู่ที่ ๓ - ๘ - ๗ - ๖ ตำบลโคกหล่อ - ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ลงนามในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต สายกะลาเส - แหลมไทร ตอน ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลาเส - ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร

 • ลงนามใันสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายรื่นษัฎเสน หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาปูน - หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ ๓,๘ ตำบลควนปริง - หมู่ที่ ๓ ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัด

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายหนองพลอง – ช่องไม้ดำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ - ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด

 • ลงนามในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองนางน้อย หมู่ที่ ๓ - ๘ - ๗ - ๖ ตำบลโคกหล่อ - ตำบลควนควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายเขาแก้ว - ห้วยเหรียง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา - หมู่ที่ ๓

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ตง. ถ๑ - ๐๐๐๙ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๙ - บ้านคลองเต็ง ตำบ

 • ลงนามในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีลสายหลังโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ หมู่ 1 ต.ทุ่งยาว เชื่อม ถนนตรัง - สตูล อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • หน้า 1 จาก 75 1 234...75