• ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีลสายบ้านโหล๊ะหาร - บ้านไสมะม่วง หมู่ที่ ๑ - ๓ ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด เชื่อม อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ตง.ถ๑ - ๐๐๔๕ บ้านหนองยูง-บ้านบอดเคียน หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลเขาขาว เชื่อม

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายตลาดใหม่ - ปาเต หมู่ที่ ๓ ตำบลบางเป้า - หมู่ที่ ๔ ตำบลวังวน

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างโรงเรียนห้วยต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด – หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อหิน อำเ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ตง.ถ๑-๐๐๕๖ บ้านหนองหมอ-บ้านจิจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง.ถ๑ - ๐๐๐๖ บ้านนาโต๊ะหมิง - บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล – วัดหูแกง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาวง – เทศบาลตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตร

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยทุ่งรักษ์-บ้านศาลาเทวดา หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาไม้แก้ว-หมู่ที่ ๕ ต

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง. ถ๑ - ๐๐๙๙ บางพระ - กะลาเส หมู่ที่ ๓ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์ คอนกรีตสายบ้านวังทอง - บ้านบางนาว หมู่ที่ ๘,๒ ตำบลวังมะปรางเหนือ - หมู่ที่ ๔

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน กม.๔๐ - บ้านนาท่อม หมู่ที่ ๓,๙,๑๑ ตำบลหนองช้างแล่น เชื่อม หมู่ที่

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง. ถ๑ - ๐๑๑๘ บ้านเกาะหยี - บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๑,๑๐,๓

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยนาง ถนนสายสามแยกสระน้ำ รพช.-ถนนสายสองพี่น้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนอ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยอ้ายเต็ง ถนนสายแยกทางหลวง ๔๐๓ - บ้านหนองราโพ หมู่

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ตง.ถ๑ - ๐๑๐๗ กลิ้งกลอง - ผมเด็น หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเมืองเพชร - หมู่ที่

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบางสัก – บ้านเขาพลู หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง – หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง.ถ๑ – ๐๑๐๒ บ้านดุหุน – บ้านทุ่งขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อหิน – หมู่

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวถนน - บ้านห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลเขา

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยหมูตาย พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราเคพซีล สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยนาง เชื่อม หม

 • หน้า 1 จาก 51 1 234...51