• ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง (ครั้งที่ ๓)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคา

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bid

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าวัดทุ่งยาว - บ้านทอนนาหมู หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งยาว - เทศบาลตำบลทุ่

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา – ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรั

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สายบ้านวังหิน - บ้านไสใหญ่ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๗,๑๐ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในบริเวณสนามกีฬารังนกอีแอ่นรำลึก ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกว

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายควนยอดทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางรัก - ตำบลหนองตรุด อำเภอเมื

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีล สาย ไสหรก (ตอน ๒)หมู่ ๑๐ ต.ควนเมา - หมู่ ๑ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง ด้วย

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในบริเวณสนามกีฬารังนกอีแอ่นรำลึก ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b

 • ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bid

 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามประกาศองค์การ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัษฎา - ต้นโหนด หมู่ที่ ๑๕

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายควนสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง – ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัด

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายคลองขุด (ตอน ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลย่านตาขาว – ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัด

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยงอ.เมือง จ.ตรัง (ครั้งที่ 2)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยงอ.เมือง จ.ตรัง (ครั้งที่ 2)

 • เอกสารประมูล เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยงอ.เมือง จ.ตรัง (ครั้งที่ 2) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจั

 • หน้า 1 จาก 60 1 234...60