• ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายนาเกลือ - พระม่วง (ตอน ๔) หมู่ที่ ๓,๔,๖ ตำบลนาเกลือ – ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนลาดยางชนิดพารา แอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด สายบ้านเ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านทุ่งอิฐ - บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านซื่อ – หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหว

 • ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายนาเกลือ - พระม่วง (ตอน ๔) หมู่ที่ ๓,๔,๖ ตำบลนาเกลือ – ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวั

 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายนาเกลือ - พระม่

 • ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านทุ่งอิฐ - บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านซื่อ – หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง

 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านทุ่งอิฐ - บ้านโคกยาง หมู่ที่

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารบริเวณท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลให้เช่าอาคารบริเวณท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สายไร่ออก - หลังอำเภอ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๕, ๑ ตำบลบ่อหิน - ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สายไร่ออก - หลังอำเภอ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๕, ๑ ตำบลบ่อหิน - ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 • ลงนามในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 69 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์บริการกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนลาดยางชนิดพาราแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด สายบ้านเขาอ้ายเต็ง-บ้านห้วยกลวย หมู่ท

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ แรงม้า บรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๗๗ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลเขาไพรเชื่อม ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังวหวัดตรัง พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล.ช่องพล

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน ห้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • หน้า 1 จาก 79 1 234...79