ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ 

  62017255478

ชื่อโครงการ 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านเขาติง หมู่ที่ ๕
ตำบลลิพัง - ถ.สุสานลิงภูบรรทัด เชื่อม ถนนตรัง - สตูล อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รหัสหน่วยงาน 

  1509901716

ชื่อหน่วยงาน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

  0923549000687

ชื่อผู้เสนอราคา 

  ห้างหุ้นส่วนจำกัดโล่เงินก่อสร้าง

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

  48/2562

วันที่ทำสัญญา 

  06/03/2562  ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)

จำนวนเงิน 

  998,000.00

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 

  620322003124