ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายตลาดใหม่ - ปาเต หมู่ที่ ๓ ตำบลบางเป้า - หมู่ที่ ๔ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายตลาดใหม่ - ปาเต หมู่ที่ ๓ ตำบลบางเป้า - หมู่ที่ ๔ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น
               ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  สายตลาดใหม่  -  ปาเต   หมู่ที่ ๓   ตำบลบางเป้า -
หมู่ที่ ๔ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน ๑ โครงการ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
 

กิจ หลีกภัย                                     

 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เครือฟ้า บริสุทธิ์  
(นางสาว เครือฟ้า บริสุทธิ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง