ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายข้างโรงเรียนห้วยต่อ  หมู่ที่  ๑  ตำบลไม้ฝาด  – หมู่ที่  ๕  ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง
   
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างโรงเรียนห้วยต่อ  หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด  – หมู่ที่  ๕  ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่  ๘๘/๒๕๖๒   ลงวันที่   ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  นั้น
              โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างโรงเรียนห้วยต่อ   หมู่ที่  ๑    ตำบลไม้ฝาด  – หมู่ที่  ๕  ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นซิ้วการโยธา   โดยเสนอราคาต่ำสุด   เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๗๑๓,๐๐๐.๐๐  บาท   (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ  หลีกภัย                                     
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง