ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  แบบดับเบิ้ลแค็บ  ขนาด  ๑  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  ๒,๔๐๐ ซีซี   หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน  ๒   ล้อ  จำนวน  ๒   คัน   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)  เลขที่  ๙๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  นั้น
              โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก  (ดีเซล)  แบบดับเบิ้ลแค็บ  ขนาด  ๑  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า
๒,๔๐๐  ซีซี   หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  ๑๑๐  กิโลวัตต์   ขับเคลื่อน   ๒   ล้อ  จำนวน  ๒  คัน  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา     ได้แก่    บริษัท  ช.เอราวัณมอเตอร์  ราชบุรี   จำกัด       โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๑๘,๐๐๐.๐๐  บาท   (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                                              ประกาศ  ณ  วันที่    ๓    เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

                                                                                                  กิจ  หลีกภัย

                                                                                               (นายกิจ  หลีกภัย)
                                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง