ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ตง.ถ๑-๐๐๕๖ บ้านหนองหมอ-บ้านจิจิก  หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าสะบ้า  อำเภอวังวิเศษ-หมู่ที่ ๑๑  ตำบลนาวง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
---------------------------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ตง.ถ๑ - ๐๐๕๖ บ้านหนองหมอ - บ้านจิจิก  หมู่ที่ ๑  ตำบลท่าสะบ้า    อำเภอวังวิเศษ - หมู่ที่ ๑๑  ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  ตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเลขที่  ๘๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๕  มีนาคม   ๒๕๖๒  นั้น
              โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย     ตง.ถ๑ -  ๐๐๕๖    บ้านหนองหมอ
- บ้านจิจิก    หมู่ที่  ๑   ตำบลท่าสะบ้า   อำเภอวังวิเศษ  -  หมู่ที่ ๑๑   ตำบลนาวง   อำเภอห้วยยอด    จังหวัดตรัง 
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่     ห้างหุ้นส่วนจำกัด    สยามภัณฑ์ศิลา    โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  กิจ  หลีกภัย                                     
   
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ขวัญตา พุทธให้  
(นาง ขวัญตา พุทธให้)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง