ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  สาย  ตง.ถ๑ - ๐๐๐๖  บ้านนาโต๊ะหมิง - บ้านโคกยาง  หมู่ที่  ๔  ตำบลนาโต๊ะหมิง
อำเภอเมืองตรัง  - หมู่ที่ ๑  ตำบลโคกยาง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
------------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  สาย  ตง.ถ๑ - ๐๐๐๖  บ้านนาโต๊ะหมิง - บ้านโคกยาง   หมู่ที่  ๔  ตำบลนาโต๊ะหมิง
อำเภอเมืองตรัง-หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๕   มีนาคม   ๒๕๖๒  นั้น
              โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย  ตง.ถ๑ - ๐๐๐๖  บ้านนาโต๊ะหมิง - บ้านโคกยาง    หมู่ที่  ๔   ตำบลนาโต๊ะหมิง  อำเภอเมืองตรัง - หมู่ที่ ๑  ตำบลโคกยาง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สยามวิชาวุฒิกร    โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  กิจ  หลีกภัย                                    
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ประอรรัตน์ ทองพราว  
(นาง ประอรรัตน์ ทองพราว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง