ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล – วัดหูแกง    หมู่ที่  ๔    ตำบลนาวง – เทศบาลตำบลนาวง    อำเภอห้วยยอด    จังหวัดตรัง
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    เรื่อง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล – วัดหูแกง    หมู่ที่   ๔    ตำบลนาวง – เทศบาลตำบลนาวง    อำเภอห้วยยอด    จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     (e-bidding)        และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)  เลขที่  ๙๐/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  นั้น
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล – วัดหูแกง  หมู่ที่ ๔  ตำบลนาวง – เทศบาลตำบล
นาวง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ทวีมงคลการโยธา
โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น   ๒,๓๘๘,๓๐๐.๐๐  บาท   (สองล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ  หลีกภัย                                  
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง