ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้านห้วยทุ่งรักษ์-บ้านศาลาเทวดา หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาไม้แก้ว-หมู่ที่ ๕ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
---------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
แบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านห้วยทุ่งรักษ์ - บ้านศาลาเทวดา หมู่ที่ ๘  ตำบลเขาไม้แก้ว - หมู่ที่  ๕  ตำบล
กะลาเส   อำเภอสิเกา   จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเลขที่  ๘๓/๒๕๖๒   ลงวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๒  นั้น
              โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านห้วยทุ่งรักษ์  - บ้านศาลาเทวดา 
หมู่ที่ ๘  ตำบลเขาไม้แก้ว - หมู่ที่  ๕  ตำบลกะลาเส  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อนันมณี   โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่ง
แสนบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ  หลีกภัย                                   
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ประอรรัตน์ ทองพราว  
(นาง ประอรรัตน์ ทองพราว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง