ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สาย  ตง. ถ๑ - ๐๐๙๙  บางพระ  -  กะลาเส หมู่ที่  ๓  ตำบลวังมะปราง  อำเภอวังวิเศษ – หมู่ที่  ๕  

ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    เรื่อง   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  สาย  ตง. ถ๑ - ๐๐๙๙ บางพระ - กะลาเส หมู่ที่  ๓  ตำบลวังมะปราง  อำเภอวังวิเศษ – หมู่ที่  ๕
ตำบลกะลาเส   อำเภอสิเกา   จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)   และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)  เลขที่  ๗๓/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  นั้น
              โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  สาย  ตง. ถ๑ - ๐๐๙๙  บางพระ - กะลาเส หมู่ที่  ๓  ตำบลวังมะปราง   อำเภอวังวิเศษ – หมู่ที่  ๕  ตำบลกะลาเส  อำเภอสิเกา   จังหวัดตรัง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  มั่นซิ้วการโยธา  โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ  หลีกภัย                                   
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง