เอกสารประมูล

เรื่อง ประมูลหาผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ลงวันที่10พฤษภาคม  2562

--------------------------------------------------------------

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ”             มีความประสงค์จะประมูลหาผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง แปลงตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง (ฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ.2562 จนถึงวันปิดฤดูกาลกรีด ในปี พ.ศ.2563) 

 

พื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ215ไร่

 

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑.๑  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนา  หรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีอาชีพเป็นผู้ซื้อขายน้ำยางพารา

๑.๒  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  ๑.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าประมูล ณ วันประมูลหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้

  1. หลักฐานประกอบการยื่นซองประมูล

๒.๑  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน   ๑   ฉบับ     

-          สำเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ

-          เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ซื้อขายน้ำยางพารา

  ๒.๒  กรณีเป็นนิติบุคคล

          -  สำเนาใบสำคัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท  จำนวน  ๑  ฉบับ

          -  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จำนวน   ๑  ฉบับ

          -  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท  จำนวน  ๑  ฉบับ

          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหุ้นส่วนผู้จัดการที่มี   อำนาจลงนามแทนห้างหุ้นส่วน/บริษัท

          -  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

          -  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ซื้อขายน้ำยางพารา

๒.๓ กรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ

การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๒.๒

   ๒.๔  เอกสารหลักฐานให้ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 ๒.๕  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นซองประมูลแทนให้มีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลในวันยื่นซองประมูล

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

๓.๑  ผู้ประมูลต้องเสนอราคาซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังแปลงตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  ตลอดฤดูกาลผลิตปีพ.ศ.2562(ตั้งแต่วันเปิดขายน้ำยางพาราในฤดูกาลผลิตปี พ.ศ.2562 จนถึงวันปิดฤดูกาลกรีด ในปี พ.ศ.2563)

๓.๒  ผู้เสนอราคาซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ต้องจัดทำเปอร์เซ็นต์น้ำยางพาราภายในที่ทำการสวนยางพาราตำบลวังมะปรางเหนือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยวีธีการเก็บตัวอย่างน้ำยางพาราแต่ละแปลงจำนวนแปลงละ ๑๐๐ มิลลิกรัม ทำเป็นแผ่นแล้วนำไปอบด้วยตู้อบไฟฟ้า ประมาณ ๖-๘ ชั่วโมง นำไปชั่งได้น้ำหนักเท่าไหร่คือเปอร์เซ็นต์ของเนื้อยางแห้ง

๓.๓เมื่อได้เปอร์เซ็นต์ของเนื้อยางแห้งแล้วนำไปคูณกับน้ำหนักของน้ำยางแปลงที่ทำตัวอย่างเปอร์เซ็นต์และนำไปคูณกับราคาที่ผู้ประมูลเสนอราคาไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นเงินค่าน้ำยางพาราเท่าไหร่ให้ผู้ซื้อโอนเงินเข้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง เลขที่บัญชี ๙๐๓-๑-๐๐๑๘๑-๓  ภายในวันถัดไปหนึ่งวันนับแต่วันที่มีการซื้อขายน้ำยางพาราโดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน

๓.๔ผู้เสนอราคาซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ต้องจัดซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าราคาท้องถิ่นที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ตลาดกลางหาดใหญ่) ประกาศเป็นเกณฑ์ในวันที่มีการซื้อขายน้ำยางพารา ในกรณีราคาท้องถิ่นไม่ได้ประกาศในวันที่มีการซื้อขายน้ำยางพาราให้ใช้ราคาตลาดกลางยางพาราจังหวัดใกล้เคียงเป็นเกณฑ์ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในกรณีที่เป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ยึดถือราคาจัดซื้อน้ำยางพาราก่อนวันหยุดนั้นหนึ่งวัน เช่น วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ให้ยึดถือราคาของวันศุกร์เป็นเกณฑ์

๔.การเสนอราคา

                      ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น           และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

                     ๔.๒  ผู้ยื่นซองประมูล ๑ ราย มีสิทธิยื่นซองประมูลไม่ได้เกิน ๑ ซอง โดยใบเสนอราคาต้องใส่ในซองประมูลราคาและปิดผนึกซองประมูลให้เรียบร้อย พร้อมเขียน ชื่อ – สกุล หรือห้างหุ้นส่วน/บริษัท แล้วแต่กรณียื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล สำหรับหลักฐานประกอบการยื่นซองประมูลตามข้อ ๒ ผู้ยื่นซองประมูลจะต้องเสนอเอกสารมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาและต้องยื่นซองประมูลด้วยตนเอง หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นซองประมูลแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลด้วย โดยจ่าหน้าซองว่า “ เรียน ประธานคณะกรรมการรับซองประมูล การประมูลซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง”

๕. กำหนด  วัน  เวลา  และสถานที่รับซองประมูล

 ๕.๑  รับซองประมูล วันที่27พฤษภาคม2562ตั้งแต่เวลา  09.30-๑๐.๓๐ น.ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ๒เมื่อพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าว แล้วจะไม่รับซองประมูลโดยเด็ดขาด

๕.๒  เปิดซองและพิจารณาผลการประมูล วันที่27พฤษภาคม2562เวลา๑๐.35 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ๒

๖.หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาประมูลซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองประมูล  เป็นเงิน  2,5๐๐.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

๖.๑  เงินสด

๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  โดยเป็นเช็คลงวันที่ยื่นซองประมูลหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทำการของทางราชการ

๖.๓  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๖.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย

                    ๗. หลักประกันสัญญา

ผู้เสนอราคาประมูลซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่ชนะการประมูลได้เป็นผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ต้องวางหลักประกันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๖.๑–๖.๔ เป็นเงินจำนวน 50,๐๐๐.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในวันทำสัญญาซื้อขาย

          ๘. การทำสัญญาซื้อขาย 

ผู้ชนะการประมูล จะต้องไปทำสัญญาซื้อขายน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังแปลงตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  ภายใน7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังหากไม่ไปทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่วางหลักประกันสัญญาตามข้อ ๗  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังถือว่าผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ผิดเงื่อนไขในประกาศนี้และจะริบหลักประกันซองเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังไม่ได้ทั้งสิ้น-

 ๙. การสงวนสิทธิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เป็นผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไปหรือจะยกเลิกการประมูลครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากผู้เข้าประมูลรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๑  หรือยื่นหลักฐานการประมูลไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะไม่รับพิจารณาการประมูลของผู้ประมูลรายนั้น

 

                                                                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

                                                                        จักรินทร์  สังข์ชุม

 

                                                                      10  พฤษภาคม 2562