ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชนิดพาราเคพซีลสายท่าคลอง-ในควน หมู่๘ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน- ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชนิดพาราเคพซีลสายท่าคลอง-ในควน หมู่๘ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน- ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น
               โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชนิดพาราเคพซีลสายท่าคลอง-ในควน หมู่๘ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน- ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติการโยธา (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ  หลีกภัย                                    
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เครือฟ้า บริสุทธิ์  
(นางสาว เครือฟ้า บริสุทธิ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง