ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
     เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีล
 สายบ้านโหล๊ะหาร - บ้านไสมะม่วง  หมู่ที่ ๑ - ๓  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอห้วยยอด  เชื่อม  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
    ---------------------------------------------------------------
                    ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีลสายบ้านโหล๊ะหาร  -  บ้านไสมะม่วง   หมู่ที่  ๑ – ๓  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอห้วยยอด  เชื่อม  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวด
  ราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  เลขที่  ๙๖/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๒  นั้น
                      โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีลสายบ้านโหล๊ะหาร - บ้านไสมะม่วง   หมู่ที่  ๑ - ๓ 
ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด เชื่อม อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สินแสงจันทร์นครศรีฯ   โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๐๔๙,๙๐๖.๗๓ บาท  (สองล้านสี่หมื่นเก้าพัน
  เก้าร้อยหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
  ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ  หลีกภัย                                   
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ประอรรัตน์ ทองพราว  
(นาง ประอรรัตน์ ทองพราว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง