ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านลำภูรา - คลองมิท่า  หมู่ที่ ๓  ตำบลลำภูรา - ตำบลปากคม  
อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
----------------------------------------------------------
             ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เรื่อง   ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านลำภูรา - คลองมิท่า หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภูรา - ตำบล
ปากคม  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) และเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นั้น
                   โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านลำภูรา   –
คลองมิท่า  หมู่ที่  ๓  ตำบลลำภูรา - ตำบลปากคม  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ
ราคาได้แก่     ห้างหุ้นส่วนจำกัด   อนันมณี     โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น    ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ทั้งปวง
                                                                                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๕   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒
                                                          
                                                                                        กิจ  หลีกภัย

                                                                                         (นายกิจ   หลีกภัย)
                                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
                                                                             
                                                                            

 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ประอรรัตน์ ทองพราว  
(นาง ประอรรัตน์ ทองพราว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง