ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายข้างโรงเรียน หมู่ที่ ๘ ตำบลเขากอบ - ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายข้างโรงเรียน หมู่ที่ ๘ ตำบลเขากอบ - ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น
              ปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายข้างโรงเรียน หมู่ที่ ๘ ตำบลเขากอบ - ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามภัณฑ์ศิลา (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น   ๑,๕๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   กิจ  หลีกภัย                                      
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เครือฟ้า บริสุทธิ์  
(นางสาว เครือฟ้า บริสุทธิ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง