ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยสาย  
ถนนสายผมเด็น – โคกยาง  หมู่ที่  ๖  ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา  เชื่อม หมู่ที่  ๗  ตำบลโคกยาง  
อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยสาย   ถนนสายผมเด็น – โคกยาง   หมู่ที่  ๖   ตำบลไม้ฝาด   อำเภอสิเกา   เชื่อม  หมู่ที่  ๗   ตำบลโคกยาง  อำเภอกันตัง   จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)  เลขที่  ๑๑๖/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒  นั้น
                โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยสาย  ถนนสายผมเด็น – โคกยาง   หมู่ที่  ๖  ตำบลไม้ฝาด  อำเภอสิเกา   เชื่อม  หมู่ที่  ๗   ตำบลโคกยาง   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ภัทรจักรขณ์   อันดามัน   โดยเสนอราคาต่ำสุด   เป็นเงินทั้งสิ้น   ๒,๕๙๙,๐๐๐.๐๐  บาท
(สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ หลีกภัย                                      
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง