ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายราษฎร์
ร่วมแรง หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส - หมู่ที่ ๘   ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
---------------------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เรื่อง   ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แบบพาราเคพซีลสายราษฎร์ร่วมแรง  หมู่ที่  ๒ ตำบลกะลาเส - หมู่ที่ ๘  ตำบลเขาไม้แก้ว  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e - bidding)  เลขที่  ๑๑๓/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  นั้น
               โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายราษฎร์ร่วมแรง หมู่ที่ ๒  ตำบลกะลาเส - หมู่ที่ ๘  ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  รอดรัตน์ตรังการโยธา   โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท  (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
      กิจ หลีกภัย                                         
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ประอรรัตน์ ทองพราว  
(นาง ประอรรัตน์ ทองพราว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง