ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
สาย ตง.ถ๑ – ๐๐๓๕ ยุทธศาสตร์ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง – 
ตำบลควนปริง   
อำเภอเมือง   จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เรื่อง   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  สาย ตง.ถ๑ – ๐๐๓๕  ยุทธศาสตร์  (ตอน ๒)   หมู่ที่ ๓   ตำบลบางหมาก  อำเภอกันตัง – ตำบล
ควนปริง   อำเภอเมือง   จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-Bidding)   และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)  เลขที่  ๑๑๗/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒  นั้น
                โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง.ถ๑ - ๐๐๓๕ ยุทธศาสตร์ (ตอน ๒)
หมู่ที่  ๓   ตำบลบางหมาก   อำเภอกันตัง – ตำบลควนปริง   อำเภอเมือง   จังหวัดตรัง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา   ได้แก่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด   โล่กิจการทาง    โดยเสนอราคาต่ำสุด    เป็นเงินทั้งสิ้น   ๒,๖๙๙,๐๐๐.๐๐   บาท
(สองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ  หลีกภัย                                    
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง