ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๔๙ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------
                  ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ได้มีโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๔๙ รายการ นั้น
                  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ด๊อกเตอร์พีซี 2004 จำกัด (ขายปลีก)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๐,๖๙๕.๐๐ บาท  (สามแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
  

                กิจ  หลีกภัย

               (นายกิจ หลีกภัย)
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง