ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๖๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๖๘ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำวิทยา (ขายส่ง,ขายปลีก)  โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๕๕๒.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

                 กิจ  หลีกภัย

              (นายกิจ หลีกภัย)
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง