ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว - ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
--------------------------------------------------------------------
        ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว - ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
เลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น
                   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว - ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญา กรุ๊ป โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ  หลีกภัย                                    
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เครือฟ้า บริสุทธิ์  
(นางสาว เครือฟ้า บริสุทธิ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง