ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ชนิด  ๖  ล้อ  แบบกระบะช่วงยาว 
มีหลังคาโครงเหล็ก  ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า  ๑๕๐  แรงม้า  จำนวน  ๑  คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    เรื่อง    ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก   ชนิด   ๖   ล้อ  แบบกระบะช่วงยาว  มีหลังคาโครงเหล็ก  ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า   ๑๕๐  แรงม้า  จำนวน  ๑  คัน   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     (e-bidding)       และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-Bidding)  เลขที่  ๑๓๖/๒๕๖๒   ลงวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นั้น
              โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก  ชนิด   ๖   ล้อ   แบบกระบะช่วงยาว   มีหลังคาโครงเหล็ก    ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า  ๑๕๐  แรงม้า  จำนวน ๑  คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  บริษัท  อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด    โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น   ๑,๓๔๘,๐๐๐.๐๐   บาท    (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ หลีกภัย                                        
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง