ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า  จำนวน  ๒  คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
-----------------------------
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว     ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน (รายละเอียดคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกำหนด)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  ดังนี้
                 ราคากลางรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว   ขนาดไม่น้อยกว่า   ๑๕   เมตร    ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า
๑๕๐ แรงม้า  จำนวน  ๑  คัน  เป็นเงิน  ๕,๗๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท  (ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
                 ราคากลางรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว     ขนาดไม่น้อยกว่า   ๑๘  เมตร   ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า
๑๕๐ แรงม้า  จำนวน  ๑  คัน  เป็นเงิน  ๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)
                 ราคากลางในการประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว          ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
                งบประมาณรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว   ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร   ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า
๑๕๐ แรงม้า  จำนวน  ๑  คัน  เป็นเงิน  ๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)
                 งบประมาณรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว    ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๘  เมตร  ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า
๑๕๐ แรงม้า  จำนวน  ๑  คัน  เป็นเงิน  ๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)
                งบประมาณในการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว  ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  แรงม้า
จำนวน  ๒  คัน  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน)
 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trangpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๗๕๒๑๘๒๖๒ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผ่านทางอีเมล์ trangpao@trangpao.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.trangpao.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
 
 
  
 
 
กิจ หลีกภัย  
                     (นายกิจ หลีกภัย)
        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ขวัญตา พุทธให้  
(นางขวัญตา พุทธให้)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
 โดย นางขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๒