ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง  ประมูลให้เช่าอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

  .....................................

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  โฉนดที่ 70 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 18.75 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีประมูล

                   ระยะเวลาเช่า3ปี

๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีอาชีพมั่นคงเชื่อถือได้

๑.๒ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๓ ไม่เป็นผู้ค้างชำระค่าเช่าทรัพย์สิน  หรือค่าภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายใดๆ  อันพึงมีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

๒.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน 

- สำเนาใบสำคัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 

- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 

- สำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามแทน              ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

  1. เอกสารหลักฐานให้ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  2. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นซองประมูลแทนให้มีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลในวันยื่นซองประมูล

 กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่25กันยายน  2562ระหว่างเวลา 09.30 น.-10.30 น. ต่อคณะกรรมการรับซองประมูลณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2

กำหนดเปิดซองประมูล ในวันที่25กันยายน  2562ตั้งแต่เวลา 10.35 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล  ในราคาชุดละ 100.-บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน )            ได้ที่ ( ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังตั้งแต่วันที่10กันยายน  2562ถึงวันที่24 กันยายน  2562หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์โทรศัพท์หมายเลข 0-752-18262ต่อ 240 ในวันและเวลาราชการและที่ www.trangpao.go.th

 

                                                              ประกาศ  ณ  วันที่  10 กันยายน พ.ศ. 2562

                                                                                กิจ  หลีกภัย

                                                                            (นายกิจ  หลีกภัย)

                                                               นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง