เอกสารประมูล

เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ลงวันที่ 10 กันยายน2562

--------------------------------------------------------------

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ”    มีความประสงค์จะให้เช่าอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ตลาดสดย่านตาขาว)  โฉนดที่ 70 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 18.75 ตารางวา ตั้งอยู่ ม. ๑ ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว  อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง   ระยะเวลาเช่า3ปี

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑.      คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล

๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีอาชีพมั่นคงเชื่อถือได้

๑.๒  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๓  ไม่เป็นผู้ค้างชำระค่าเช่าทรัพย์สิน  หรือค่าภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายใดๆ  อันพึงมีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

๒.  หลักฐานประกอบการยื่นซองประมูล

 ๒.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

    -   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    -   สำเนาทะเบียนบ้าน 

๒.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล

     -    สำเนาใบสำคัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 

     -    สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  

     -    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท  จำนวน ๑ ฉบับ

     -    สำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจ     ลงนามแทนห้างหุ้นส่วน/บริษัท

๒.๓ เอกสารหลักฐานให้ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

๒.๔ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นซองประมูลแทนให้มีหนังสือมอบอำนาจที่      ถูกต้องตามกฎหมายยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลในวันยื่นซองประมูล

                   ๓. การเสนอผลประโยชน์ตอบแทน

๓.๑ ผู้เข้าประมูลต้องเสนอประโยชน์ตอบแทน (ค่าเช่า) เป็นรายเดือนในอัตราขั้นต่ำไม่น้อยกว่าเดือนละ86,500.-บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๓.๒ ผู้เข้าประมูลต้องเสนอค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาเช่าอัตราขั้นต่ำไม่น้อยกว่า     173,000.-บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

โดยให้เขียนหรือพิมพ์ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือให้ชัดเจนหากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขให้ขีดฆ่าและลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

                     ๕. กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับซองประมูล

 ๕.๑  รับซองประมูล วันที่25กันยายน2562 ตั้งแต่เวลา  09.30 - ๑๐.๓๐ น.               ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ๒ เมื่อพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าว แล้วจะไม่รับซองประมูลโดยเด็ดขาด

 ๕.๒  เปิดซองและพิจารณาผลการประมูล วันที่25กันยายน2562เวลา ๑๐.35 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ๒

                    ๕. หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาประมูลจะต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองประมูล เป็นเงิน จำนวน164,350.-บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

                             ๕.๑  เงินสด

                             ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  โดยเป็นเช็คลงวันที่ยื่นซองประมูล หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

                             ๕.๓  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

                             ๕.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย

                    ๖. หลักประกันสัญญา

ผู้เสนอราคาประมูลได้ต้องวางหลักประกันสัญญาเช่าในอัตราร้อยละ ๑๐ของประโยชน์ตอบแทน (ค่าเช่าทั้ง ๓ ปี รวมกับค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาเช่า) ที่ชนะการประมูลโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๕

                    ๗.  ซองประมูล

ผู้ยื่นซองประมูล  ๑ ราย  มีสิทธิยื่นซองประมูลได้ไม่เกิน ๑ ซอง โดยใบเสนอราคาต้องใส่ในซองประมูลราคาและปิดผนึกซองประมูลให้เรียบร้อย พร้อมเขียนชื่อ-สกุล  หรือห้างหุ้นส่วน/บริษัท  แล้วแต่กรณี ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล  สำหรับหลักฐานประกอบการยื่นซองประมูลตามข้อ ๒                 ผู้ยื่นซองประมูลจะต้องเสนอเอกสารมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาและต้องยื่นซองประมูลด้วยตนเอง หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นซองประมูลแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลด้วยโดยจ่าหน้าซองว่า “เรียน  ประธานคณะกรรมการรับซองประมูลการประมูลให้เช่าอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง”

                    ๘. การทำสัญญาเช่าและชำระค่าเช่า

  1. 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก       องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  หากไม่ไปทำสัญญาเช่าภายในกำหนดดังกล่าว  หรือไม่วางหลักประกันสัญญาตามข้อ ๖  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะริบหลักประกันซองเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
  2. งวดละ ๑ เดือน งวดแรกชำระในวันทำ         สัญญาเช่า  งวดต่อไปให้ไปชำระภายในวันที่  ๕ ของทุกๆ เดือน 
  3. เพิ่มอีกร้อยละ ๑.๒๕ ต่องวด หากค้างชำระค่าเช่า ๒ งวด ติดต่อกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อาจบอกเลิกสัญญาเช่าและริบหลักประกันสัญญาโดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 

                   ๙.  เงื่อนไขอื่นๆ

                             ๙.๑ กำหนดอายุสัญญาเช่า ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา

๙.๒ ผู้เช่าต้องประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน      จังหวัดตรัง ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เป็นผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเช่า  โดยผู้เช่าเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ทั้งสิ้น

๙.๓ ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.๒๕๕๑      ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่จะมีขึ้นในภายหน้า

๙.๔ ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีอากรตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมอันจะ พึงมีตามกฎหมายแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังทุกกรณี  เช่น  ภาษี โรงเรือนและที่ดิน และอื่นๆ

๙.๕ ผู้เช่าต้องจัดให้มีการรักษาความสะอาด  การทะนุบำรุงทางเดิน  ทางระบายน้ำ  ภายในตลาดสดให้เพียงพอ

๙.๖ การติดตั้งประปาและไฟฟ้าหรือทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงต่อเติมใดๆ      ในอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 

                   ๑๐. การสงวนสิทธิ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ประมูล  โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไป  หรือจะยกเลิกการประมูลครั้งนี้ก็ได้ทั้งนี้ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

หากผู้เข้าประมูลรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๑ หรือยื่นหลักฐานการประมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๒ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศและเอกสารประมูลฉบับนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จะไม่รับพิจารณาการประมูลของผู้เสนอราคาประมูลรายนั้น

 

 

                                                                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 

                                                                        10 กันยายน  2562