ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประมูลหาผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)

...................................................

 

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประกาศหาผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประมูล  ประกาศลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ซึ่งกำหนดซื้อเอกสารประมูล ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 นั้น

 

                   ปรากฏว่าไม่มีผู้มาซื้อเอกสารประมูลดังกล่าว จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้ประมูลได้   จึงประกาศยกเลิกประมูลดังกล่าว

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                         ประกาศ  ณ  วันที่  17  กันยายน พ.ศ. 2562

 

                                                                              กิจ  หลีกภัย

                                                                          (นายกิจ   หลีกภัย)

                                                                นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง