ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประมูลให้เช่าอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

         ....................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประกาศประมูลให้เช่าอาคารตลาดสด

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยวิธีประมูล ประกาศลงวันที่ ๑๐  กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดซื้อเอกสารประมูลระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

 

                   ปรากฏว่าไม่มีผู้มาซื้อเอกสารประมูลดังกล่าว จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้ประมูลได้

จึงประกาศยกเลิกประมูลดังกล่าว

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                          ประกาศ  ณ วันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒

                                                                            กิจ  หลีกภัย

                                                                       (นายกิจ  หลีกภัย)