ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ 

  62087253826

ชื่อโครงการ 

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวัดสวน - บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 2,3 ตำบลวังคีรี - ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รหัสหน่วยงาน 

  1509901716

ชื่อหน่วยงาน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

  0923538000745

ชื่อผู้เสนอราคา 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นซิ้วการโยธา

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

  2/2563

วันที่ทำสัญญา 

 08/10/2562 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)

จำนวนเงิน 

  689,000.00

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 

  621022001128