ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง  ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า

โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง จ.ตรัง

  .....................................

 

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง จ.ตรังรวมเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 40.6 ตารางวา โดยวิธีประมูลระยะเวลาเช่า  3  ปี

๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีอาชีพมั่นคงเชื่อถือได้

๑.๒  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  1. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาประมูลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หรือต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดหรือขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาครั้งนี้
  2. ไม่เป็นผู้ค้างชำระค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าภาษีต่างๆ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ อันพึงมีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

๒.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน 

- สำเนาใบสำคัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 

- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 

- สำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามแทน  ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

  1. เอกสารหลักฐานให้ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

  1. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นซองประมูลแทนให้มีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้อง                   ตามกฎหมายยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลในวันยื่นซองประมูล

กำหนดรับซองประมูล ในวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.30 น.-10.30 น. ต่อคณะกรรมการรับซองประมูล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2 

กำหนดเปิดซองประมูล ในวันที่  12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล  ในราคาชุดละ 100.-บาท ( หนึ่งร้อยบาทถ้วน )            ได้ที่ ( ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ )  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  โทรศัพท์หมายเลข 0-752-18262 ต่อ 240 ในวันและเวลาราชการและที่ www.trangpao.go.th

 

     ประกาศ  ณ  วันที่  21  ตุลาคม พ.ศ. 2562

 

กิจ  หลีกภัย

(นายกิจ  หลีกภัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง