เอกสารประมูล                                          

เรื่อง ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า

โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง จ.ตรัง  

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ลงวันที่  21 ตุลาคม 2562

--------------------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรังรวมเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 40.6 ตารางวา โดยวิธีประมูล ระยะเวลาเช่า 3 ปี  ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑.      คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล

๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งและ   มีอาชีพมั่นคงเชื่อถือได้

๑.๒  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

1.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาประมูลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หรือต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดหรือขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาครั้งนี้

  1. ไม่เป็นผู้ค้างชำระค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าภาษีต่างๆ  ค่าธรรมเนียม  หรือ       ค่าใช้จ่ายใดๆ  อันพึงมีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

๒.  หลักฐานประกอบการยื่นซองประมูล

๒.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

    -   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    -          สำเนาทะเบียนบ้าน 

๒.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล

     -    สำเนาใบสำคัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 

     -    สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  

     -    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท  จำนวน ๑ ฉบับ

     -    สำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามแทนห้างหุ้นส่วน/บริษัท

  ๒.๓ เอกสารหลักฐานให้ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 ๓. การเสนอผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกำหนด  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันจะถือตัวอักษรเป็นสำคัญ  การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยผู้เสนอราคาต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน ซึ่งกำหนดราคาเริ่มต้นของการประมูล ดังนี้

๓.๑ ผู้เข้าประมูลต้องเสนอประโยชน์ตอบแทน (ค่าเช่า) เป็นรายเดือนในอัตราขั้นต่ำ     ไม่น้อยกว่าเดือนละ 42,000.-บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๓.๒ ผู้เข้าประมูลต้องเสนอค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาเช่าอัตราขั้นต่ำไม่น้อยกว่า       642,270.-บาท  (หกแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๓.๓  ผู้เข้ายื่นซองประมูล 1 ราย มีสิทธิยื่นประมูลได้ไม่เกิน 1 ซอง ซึ่งปิดผนึกเรียบร้อย พร้อมเขียนชื่อ-สกุล ที่หน้าซอง ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล โดยตนเอง หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นซองประมูลแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจ่าหน้าซองว่าซองประมูลเช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงวันที่     .  21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล

 

๔. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ รับซองและเปิดซองประมูล

๔.๑  รับซองประมูล วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 - ๑๐.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ๒ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับซองประมูลแล้ว จะไม่รับซองประมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

๔.๒  เปิดซองประมูล วันที่  12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ๒

 

๕. หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาประมูลจะต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองประมูล เป็นเงิน จำนวน 107,714.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

๕.๑  เงินสด

๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  โดยเป็นเช็คลงวันที่ยื่นซองประมูล หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๕.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย

        หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จะคืนให้หลังจากได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่ได้คัดเลือกไว้จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพัน และการคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยและถ้าผู้ประมูลไม่มาลงนามในสัญญาเช่าภายในกำหนดจะริบหลักประกันซอง

๖. หลักประกันสัญญา

ผู้ชนะการประมูลได้ต้องวางหลักประกันสัญญาเช่าในอัตราร้อยละ ๑๐ ของประโยชน์ตอบแทน (ค่าเช่าทั้ง ๓ ปี รวมกับค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาเช่า) ที่ชนะการประมูลโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๕

 

๗. การทำสัญญาเช่าและชำระค่าเช่า

  1. 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก       องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  หากไม่ไปทำสัญญาเช่าภายในกำหนดดังกล่าว  หรือไม่วางหลักประกันสัญญาตามข้อ ๖  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะริบหลักประกันซองเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
  2. งวดละ ๑ เดือน งวดแรกชำระในวันทำ         สัญญาเช่า  งวดต่อไปให้ไปชำระภายในวันที่  ๕ ของทุกๆ เดือน 
  3. เพิ่มอีกร้อยละ ๑.๒๕ ต่องวด หากค้างชำระค่าเช่า ๒ งวด ติดต่อกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง                      อาจบอกเลิกสัญญาเช่าและริบหลักประกันสัญญาโดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 

๘. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่า

  1.   ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเช่า  โดยผู้เช่าเป็น              ผู้ชำระเบี้ยประกันแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังทั้งสิ้น
  2. พึงจะมีตามกฎหมายแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังทุกกรณี  เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีอื่นใด ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระแทนผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าที่กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้    เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ประมูล  โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไป  หรือจะยกเลิกการประมูลครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

หากผู้เข้าประมูลรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๑ หรือยื่นหลักฐานการประมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๒  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศและเอกสารประมูลฉบับนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จะไม่รับพิจารณาการประมูลของผู้เสนอราคาประมูลรายนั้น

 

                                                                               องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 

                                            ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒