ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลให้เช่าอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ครั้งที่ ๒)

....................................................

 

                  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดําเนินการประกาศประมูลให้เช่าอาคารตลาดสด ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประมูล ประกาศลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งกําหนดซื้อเอกสารประมูลระหว่างวันที่ ๘ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

                  ปรากฏว่าไม่มีผู้มาซื้อเอกสารประมูลดังกล่าว จึงไม่สามารถดําเนินการจัดหาผู้ประมูลได้ จึงประกาศยกเลิกประมูลดังกล่าว

 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                    ประกาศ ณ วันที่   ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๒

                                                       
                                                                  กิจ  หลีกภัย 

                                                              (นายกิจ  หลีกภัย)