ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า

โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง

...................................................

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประกาศหาผู้เช่าที่ดินพร้อมอาคาร                  สิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง รวมเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 40.6 ตารางวา  โดยวิธีประมูล ตามประกาศลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562            ซึ่งกำหนดซื้อเอกสารประมูล ระหว่างวันที่  21 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  และกำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2 นั้น

 

ปรากฏว่ามีผู้ซื้อเอกสารประมูล จำนวน 2 ราย แต่ไม่ยื่นซองประมูลในวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้เช่าได้ จึงประกาศยกเลิกประมูลดังกล่าว

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                            ประกาศ  ณ  วันที่  14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

                                                                                    สมจิตร  คงฉาง

                                                                                (นายสมจิตร  คงฉาง)

                                                   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  รักษาราชการแทน

                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง