ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง  ประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า

โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยงอ.เมือง จ.ตรัง (ครั้งที่ 2)

  .....................................

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยงอ.เมือง จ.ตรังรวมเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 40.6 ตารางวา โดยวิธีประมูล

                   ระยะเวลาเช่า3ปี

๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีอาชีพมั่นคงเชื่อถือได้

๑.๒  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  1. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาประมูลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หรือต้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดหรือขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาครั้งนี้
  2. ไม่เป็นผู้ค้างชำระค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าภาษีต่างๆ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันพึงมีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

๒.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน 

- สำเนาใบสำคัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 

- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 

- สำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามแทน     ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

  1. เอกสารหลักฐานให้ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

  1. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นซองประมูลแทนให้มีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลในวันยื่นซองประมูล

กำหนดรับซองประมูล ในวันที่12เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562ระหว่างเวลา 09.30 น.-10.30 น. ต่อคณะกรรมการรับซองประมูลณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2

กำหนดเปิดซองประมูล ในวันที่ 12เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไปณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล  ในราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน )            ได้ที่ ( ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังตั้งแต่วันที่14เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562ถึงวันที่11เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์โทรศัพท์หมายเลข 0-752-18262ต่อ 240 ในวันและเวลาราชการและที่ www.trangpao.go.th

 

                        ประกาศ  ณ  วันที่  14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

                                                                                   สมจิตร  คงฉาง

                                                                                (นายสมจิตร  คงฉาง)

                                                   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  รักษาราชการแทน

                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง