ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายควนยอดทอง  หมู่ที่ ๖ ตำบลบางรัก - ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ปประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายควนยอดทอง  หมู่ที่ ๖ ตำบลบางรัก - ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น
               ปรับปรุงเสริมผิวจราจรจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายควนยอดทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางรัก-ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน ๑ โครงการ   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา    ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โล่กิจการทาง  โดยเสนอราคาต่ำสุด   เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ หลีกภัย                                    
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เครือฟ้า บริสุทธิ์  
(นางสาว เครือฟ้า บริสุทธิ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง