ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีล สาย ไสหรก (ตอน ๒)หมู่ ๑๐ ต.ควนเมา - หมู่ ๑ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีล สาย ไสหรก (ตอน ๒)หมู่ ๑๐ ต.ควนเมา - หมู่ ๑ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น
               โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีล สาย ไสหรก (ตอน ๒)หมู่ ๑๐ ต.ควนเมา - หมู่ ๑ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง จำนวน ๑ โครงการ   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา   ได้แก่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สินพิบูรณ์ กรุ๊ป   โดยเสนอราคาต่ำสุด   เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ  หลีกภัย                                    
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เครือฟ้า บริสุทธิ์  
(นางสาว เครือฟ้า บริสุทธิ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง