ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัษฎา  - ต้นโหนด  หมู่ที่ ๑๕  
             ตำบลควนเมา - ตำบลหนองปรือ  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  
            ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
            ------------------------------------------
                  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัษฎา - ต้นโหนด  หมู่ที่ ๑๕  ตำบลควนเมา - ตำบล
หนองปรือ   อำเภอรัษฎา   จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  และเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  เลขที่  ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ นั้น
                  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัษฎา  
- ต้นโหนด หมู่ที่ ๑๕ ตำบลควนเมา - ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่    ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ภัทรจักขณ์   อันดามัน     โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น    ๕,๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
  กิจ  หลีกภัย                                
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ประอรรัตน์ ทองพราว  
(นาง ประอรรัตน์ ทองพราว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง