ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายควนสูง 
หมู่ที่ ๘  ตำบลหนองตรุด  อำเภอเมืองตรัง – ตำบลท่าสะบ้า  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    เรื่อง    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายควนสูง  หมู่ที่ ๘  ตำบลหนองตรุด  อำเภอเมืองตรัง – ตำบลท่าสะบ้า   อำเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     (e-bidding)     และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)  เลขที่  ๗/๒๕๖๓  ลงวันที่   ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  นั้น
              โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายควนสูง  หมู่ที่ ๘  ตำบลหนองตรุด  อำเภอเมืองตรัง – ตำบลท่าสะบ้า     อำเภอวังวิเศษ      จังหวัดตรัง     ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา     ได้แก่    ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาโยงการก่อสร้าง    โดยเสนอราคาต่ำสุด   เป็นเงินทั้งสิ้น   ๒,๘๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท    (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ  หลีกภัย                                     
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง