ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายคลองขุด 
(ตอน  ๒)  หมู่ที่  ๓  ตำบลย่านตาขาว – ตำบลทุ่งกระบือ  อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง
  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    เรื่อง    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายคลองขุด   (ตอน  ๒)    หมู่ที่  ๓   ตำบลย่านตาขาว – ตำบลทุ่งกระบือ   อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่  ๖/๒๕๖๓  ลงวันที่   ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  นั้น
              โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายคลองขุด  (ตอน  ๒)   หมู่ที่  ๓   ตำบลย่านตาขาว – ตำบลทุ่งกระบือ   อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง    ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา    ได้แก่    ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่กิจการทาง  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐   บาท    (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ หลีกภัย                                   
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง