ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
             เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง 
     ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
-------------------------------------------
                     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง          มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นค่าตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ตรวจเลือดและแจ้งผลการตรวจเลือด       กลุ่มเป้าหมายประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดตรังอายุตั้งแต่   ๓๕  ปี    ขึ้นไป   จำนวน   ๓๐,๐๐๐  คน   (ตามแผนปฏิบัติการโครงการเฝ้าระวังสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
                 ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   ๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท   (สิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน)
                 งบประมาณในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น    ๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท   (สิบเก้าล้านแปดแสน
บาทถ้วน)       
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                  ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า
๗,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท   (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเชื่อถือ
               ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์
               ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล         หรือจัดให้มีผู้ดำเนิน
การสถานพยาบาล      ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและสามารถควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการดำเนินการสถานพยาบาลนั้น
                ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีสถานประกอบการที่เป็นสถานพยาบาล         ตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
พยาบาลอันมีสถานที่ตั้งที่เปิดเผย   สะดวก   เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสามารถเข้า
ไปสังเกตการณ์หรือ   ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า    โดยผู้เสนอราคาต้องอำนวยความ
สะดวกให้ตามสมควร
                  ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ  "กิจการร่วมค้า"  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผ่านทางอีเมล์ trangpao@trangpao.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหภายในวันที่ ........................ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.trangpao.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ 
  ประกาศ ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 
 
 
 
กิจ หลีกภัย 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ขวัญตา พุทธให้  
(นางขวัญตา พุทธให้)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
 โดย นางขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง