ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
       ------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง        เรื่อง      ประกวดราคาจ้างโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  
และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  เลขที่  ๑๑/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒  นั้น
              โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้เสนอราคาที่
ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ศูนย์แล็บทุ่งสง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สิบสองล้านแปดแสนสามพันบาทถ้วน) รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ   หลีกภัย        
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ประอรรัตน์ ทองพราว  
(นาง ประอรรัตน์ ทองพราว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง