ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าวัดทุ่งยาว - บ้านทอนนาหมู หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งยาว - เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------------------- 
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าวัดทุ่งยาว - บ้านทอนนาหมู หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งยาว - เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น
               ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายหน้าวัดทุ่งยาว-บ้านทอนนาหมู ม.๑ ต.ทุ่งยาว-เทศบาลตำบลทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช ชนวิทย์ การโยธา  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย       
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เครือฟ้า บริสุทธิ์  
(นางสาว เครือฟ้า บริสุทธิ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง