ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายบ้านนาทุ่ง            หมู่ที่  ๑๐  ตำบลบ้านนา  –  ตำบลสุโสะ  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง    
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายบ้านนาทุ่ง  หมู่ที่  ๑๐  ตำบลบ้านนา – ตำบลสุโสะ  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)   และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-Bidding)
เลขที่  ๑๔/๒๕๖๓  ลงวันที่   ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒  นั้น
              โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายบ้านนาทุ่ง  หมู่ที่  ๑๐   ตำบลบ้านนา  –  ตำบลสุโสะ
อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด   โล่กิจการทาง  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษี
อื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย    
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง