ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สายบ้านวังหิน - บ้านไสใหญ่ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๗,๑๐ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อเชื่อมต่อจดเขต ตำบลลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------------------- 
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    เรื่อง    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล   สายบ้านวังหิน – บ้านไสใหญ่   (ตอน  ๒)   หมู่ที่   ๗,๑๐   ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  เพื่อเชื่อมต่อจดเขต    ตำบลลำนาว     อำเภอบางขัน     จังหวัดนครศรีธรรมราช     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)    และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-Bidding)   เลขที่  ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่   ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๒  นั้น
              โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล   สายบ้านวังหิน – บ้านไสใหญ่   (ตอน  ๒)  หมู่ที่  ๗,๑๐
ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  เพื่อเชื่อมต่อจดเขต  ตำบลลำนาว  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา     ได้แก่    ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ถ.วารีรัตน์    โดยเสนอราคาต่ำสุด   เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สองล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย     
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง