ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง  ยกเลิกประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า

                          โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง (ครั้งที่ ๓)

                                       ....................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประกาศหาผู้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่ง

ปลูกสร้าง (อาคารเดิม) และที่ดินว่างเปล่า โฉนดเลขที่ ๒๔๒๗ ตั้งอยู่ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง (ครั้งที่ ๓)  รวมเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๒ งาน ๔๐.๖ ตารางวา โดยวิธีประมูล ตามประกาศลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดซื้อเอกสารประมูล ระหว่างวันที่ ๒๓  ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ และกำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น ๒ นั้น

 

                   ปรากฏว่าไม่มีผู้มาซื้อเอกสารประมูลโครงการดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถดำเนินการจัดหา

ผู้เช่าได้ จึงประกาศยกเลิกประมูลในครั้งนี้

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                          ประกาศ  ณ วันที่  ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๓

                                                                            กิจ  หลีกภัย

                                                                       (นายกิจ    หลีกภัย)

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง