ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สาย ตง.ถ๑ – ๐๐๓๗  บางสัก – ไสน้ำเต้า  หมู่ที่  ๒  ตำบลบางสัก  อำเภอกันตัง  –  หมู่ที่  ๖  ตำบลไม้ฝาด   อำเภอสิเกา   จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เรื่อง   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  สาย  ตง.ถ๑ – ๐๐๓๗  บางสัก  –  ไสน้ำเต้า  หมู่ที่  ๒  ตำบลบางสัก  อำเภอกันตัง  –  หมู่ที่  ๖
ตำบลไม้ฝาด   อำเภอสิเกา   จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)    และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)  เลขที่ ๓๔/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ นั้น
              โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  สาย  ตง.ถ๑ – ๐๐๓๗  บางสัก – ไสน้ำเต้า
หมู่ที่  ๒    ตำบลบางสัก  อำเภอกันตัง  –  หมู่ที่  ๖    ตำบลไม้ฝาด   อำเภอสิเกา   จังหวัดตรัง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โล่กิจการทาง โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                                     
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง