ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรถนนแบบ
​พาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย   ตง.ถ๑ - ๐๐๔๗  วังชุม - ห้วยช้างสาร  หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองช้างแล่น -
ตำบลห้วยนาง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
---------------------------------------------------------------
                   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เรื่อง   ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
เสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย  ตง.ถ๑  -  ๐๐๔๗   วังชุม - ห้วยช้างสาร   หมู่ที่  ๑๒  ตำบล
หนองช้างแล่น - ตำบลห้วยนาง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e - bidding)  
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเลขที่  ๓๕/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  นั้น
                  โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย    ตง.ถ๑ - ๐๐๔๗ 
วังชุม - ห้วยช้างสาร  หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองช้างแล่น - ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ผู้เสนอราคาที่
ชนะการเสนอราคาได้แก่  บริษัท  โชคคอนกรีต จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๕๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง
 
          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                             
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ประอรรัตน์ ทองพราว  
(นาง ประอรรัตน์ ทองพราว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง