ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายตง.ถ๑ – ๐๑๐๔ โต๊ะบัน -ดุหุนตอน ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อหิน-ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ตง.ถ๑ – ๐๑๐๔ โต๊ะบัน -ดุหุนตอน ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อหิน-ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
               ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ตง.ถ๑-๐๑๐๔ โต๊ะบัน-ดุหุน ตอน ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อหิน-ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นซิ้วการโยธา (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                                    
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เครือฟ้า บริสุทธิ์  
(นางสาว เครือฟ้า บริสุทธิ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง