ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สายเขาโอน – หนองหมอ   หมู่ที่   ๒๐  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ – ตำบลนาวง   อำเภอห้วยยอด    จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เรื่อง   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายเขาโอน – หนองหมอ  หมู่ที่   ๒๐  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  –  ตำบลนาวง    อำเภอห้วยยอด    จังหวัดตรัง      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)  เลขที่  ๓๖/๒๕๖๓  ลงวันที่   ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  นั้น
              โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต    สายเขาโอน  –  หนองหมอ    หมู่ที่   ๒๐  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ – ตำบลนาวง     อำเภอห้วยยอด    จังหวัดตรัง    ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่    ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง    โดยเสนอราคาต่ำสุด    เป็นเงินทั้งสิ้น   ๑,๑๔๗,๙๐๐.๐๐   บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน   และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                                     
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง