ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล แยก ทล.๔๒๕๘ - บ้านวังหลัก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เชื่อมต่อจดเขตตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล แยก ทล.๔๒๕๘ - บ้านวังหลัก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เชื่อมต่อจดเขตตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
               ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล แยก ทล.๔๒๕๘-บ้านวังหลัก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เชื่อมต่อจดเขตตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ โครงการ
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรจักรขณ์ อันดามัน (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                                   
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เครือฟ้า บริสุทธิ์  
(นางสาว เครือฟ้า บริสุทธิ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง