ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย  ตง.ถ๑ - ๐๐๑๔ โคกวา - นาทะเล (ตอน  ๒)  หมู่ที่  ๖,๑๐  ตำบลหาดสำราญ - ตำบลตะเสะ
อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
---------------------------------------------------------------
                   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง      เรื่อง      ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุง
ผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย   ตง.ถ๑ -  ๐๐๑๔  โคกวา - นาทะเล (ตอน  ๒)  หมู่ที่  ๖,๑๐ 
ตำบลหาดสำราญ - ตำบลตะเสะ     อำเภอหาดสำราญ    จังหวัดตรัง      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
                  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย    ตง.ถ๑ - ๐๐๑๔   โคกวา -
นาทะเล   (ตอน ๒)   หมู่ที่ ๖,๑๐   ตำบลหาดสำราญ - ตำบลตะเสะ  อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  ผู้เสนอ
ราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่      ห้างหุ้นส่วนจำกัด    โล่กิจการทาง     โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น
๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

 

กิจ  หลีกภัย                           

 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ประอรรัตน์ ทองพราว  
(นาง ประอรรัตน์ ทองพราว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง